Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1340037 osób.

2009-07-03 - KONKURS
 
 
 
Uchwała Nr 9/2009         
 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
woj. małopolskiego

z dnia 06 czerwca 2009 r.

w sprawie : Regulaminu Konkursu p.n.
 
„NAJLEPSZA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”.

Na podstawie § 40 pkt 3 Statutu Związku OSP RP
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
woj. małopolskiego postanawia :

§ 1

Zatwierdzić i wprowadzić do stosowania na terenie województwa „Regulamin Konkursu p.n. „Najlepsza Ochotnicza Straż Pożarna Województwa Małopolskiego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązać Prezesów ZOP ZOSP RP do:
- rozpropagowania Konkursu w gminach na terenie działania wszystkich Oddziałów        Powiatowych,
- powołania powiatowych komisji konkursowych dla dokonania wyboru najlepszych OSP w powiatach,
- zgłoszenia na pi?mie w terminie do 20 lipca 2009 r. do Biura ZOW ZOSP RP w Krakowie najlepszych OSP w powiecie – wg. kryteriów okre?lonych w § 2 Regulaminu.

§ 3

Zobowiązać Prezesa ZOW ZOSP RP do zwołania posiedzenia Komisji Wojewódzkiej i ogłoszenia wyników konkursu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                           Sekretarz                                                                                              Prezes
                        Zarządu Oddziału Wojewódzkiego                                                            Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
                                       Związku OSP RP                                                                                  Związku OSP RP
 
                                     Dh Józef Cholewka                                                                                 Dh Wiesław Woda
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU

„NAJLEPSZA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO”


§ 1


Zasady organizacji Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie.
2. Konkurs zorganizowany jest dla OSP Województwa Małopolskiego.
3. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.
4. Fundatorem nagrody głównej w wysoko?ci 50.000 zł dla najlepszej OSP jest Województwo Małopolskie.
5. Przekazanie nagrody, o której mowa w pkt 4 regulaminu dokonuje się za po?rednictwem Gminy, w której działa zwycięska OSP, na podstawie odrębnej umowy.
6. Wybór najlepszej OSP Województwa Małopolskiego odbywa się w trybie oceny zgłoszeń przez komisje konkursowe.
7. Konkurs ma charakter II- etapowy.
8. W etapie I OSP do konkursu zgłasza Wójt/Burmistrz/Prezydent Gminy/Miasta, na której obszarze działa jednostka.
9. Jedna Gmina może dokonać zgłoszenia maksymalnie jedną OSP działającą na terenie tej Gminy.
10.  Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 8 zawierające nazwę OSP, informację o obszarze działania jednostki oraz uzasadnienie wyboru wg. kryteriów podanych w § 2 Regulaminu kierowane jest na adres Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, Powiatu, w którym znajduje się Gmina, do dnia 10 lipca 2009 r.
11.  Etap I Konkursu rozstrzygany jest przez komisje powiatowe.
12.  Powiatowe komisje konkursowe powoływane są przez Prezydium ZOP ZOSP RP w poszczególnych Powiatach.
13.  Komisje konkursowe działające w Powiatach dokonują wyboru tylko jednej OSP spo?ród zgłoszonych przez Gminy.
14.  Komisje powiatowe zobligowane są do wyboru najlepszej OSP do dnia                20 lipca 2009 r.
15.  Zgłoszenie OSP wybranej w danym Powiecie, zawierające jej nazwę, informację o obszarze działania oraz uzasadnienie wg kryteriów podanych      w § 2 Regulaminu przekazywane jest do Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, niezwłocznie po dokonaniu wyboru .
16.  W etapie II, spo?ród OSP zgłoszonych przez powiaty, ostatecznego wyboru najlepszej OSP w Województwie Małopolskim dokonuje komisja powołana przez Prezesa Zarządu OW ZOSP RP.
17.  W skład komisji konkursowej, o której mowa w pkt. 16 wchodzą: Prezes Zarządu OW ZOSP RP , Wiceprezesi OW ZOSP RP oraz Marszałek Województwa Małopolskiego lub upoważniony przedstawiciel.
18.  Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 29 sierpnia 2009 r.
 
§ 2

1. W ramach konkursu oceniane będą wyłącznie OSP zgłoszone zgodnie z Regulaminem Konkursu.
2. Ocenie podlegają:
A. Osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP – maks. 25 pkt.
B. Współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym – maks. 25 pkt.
C. Zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP – maks. 25 pkt.
D.  Aktywno?ć OSP podczas imprez gminnych, regionalnych i innych – max. 25 pkt.
E.  Promocję terenu, na którym działa OSP – maks. 10 pkt.
3. O zwycięstwie danej OSP decyduje suma punktów zebranych we wszystkich pięciu kategoriach.
4. W przypadku równej sumy punktów o wyborze OSP decyduje Przewodniczący komisji konkursowej.§ 3

     
1. OSP Laureatka nie może brać udziału w konkursie przez pięć lat.