Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1286063 osób.

2012-02-29 - Najlepsza OSP Województwa Małopolskiego 2012

REGULAMIN


Konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”

pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego

§ 1 

 1. Tytuł oraz Nagrodę dla „Najlepszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego” ustanawia się w celu wsparcia oraz promocji działalności Małopolskiej Straży Pożarnej.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy zasad, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”.

§ 2

 1. Organizatorem Konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”, zwanego dalej Konkursem jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie.
 2. Patronat nad Konkursem obejmuje Marszałek Województwa Małopolskiego. 

§ 3 

 1. Fundatorem nagrody pieniężnej w wysokości 50.000,-zł dla Laureata niniejszego Konkursu jest Województwo Małopolskie.
 2. Nagroda może być przeznaczona na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej strażaka, samochody pożarnicze lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP.
 3. Przekazanie nagrody, o której mowa w § 3 pkt 1. Regulaminu nastąpi za pośrednictwem Gminy, na której terenie działa nagrodzona OSP, na podstawie odrębnej umowy. 

§ 4

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być ochotnicze Straże Pożarne, działające na terenie Małopolski.
 2. Wybór najlepszej jednostki OSP Województwa Małopolskiego odbywa się w trybie oceny zgłoszeń przez poszczególne Komisje Konkursowe, na podstawie następujących kryteriów ocen:
 3. Osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby
  i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP (od 0 do 25 punktów);
 4. Współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym (od 0 do 25 punktów);
 5. Zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej
  i popularyzacji służby w OSP (od 0 do 25 punktów);
 6. Aktywność OSP podczas imprez gminnych, regionalnych i innych (od 0 do 25 punktów);
 7. Promocja terenu, na którym działa OSP (od 0 do 10 punktów).
  1. W ramach Konkursu oceniane będą wyłącznie OSP zgłoszone zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  2. O zwycięstwie danej OSP decyduje łączna suma punktów zebranych zgodnie z kryteriami wymienionymi w § 4 pkt. 2 Regulaminu.
  3. W przypadku jednakowej sumy punktów o wyborze zwycięskiej jednostki OSP decyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej.  

§ 5

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

 1. Etap I:
 2. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których działa dana jednostka OSP. 
 3. Każda gmina może zgłosić maksymalnie jedną jednostkę OSP, działającą na terenie danej gminy.
 4. Zgłoszenia, o których mowa powyżej zawierające: nazwę jednostki OSP, informację
  o obszarze działania jednostki oraz uzasadnienie wskazania jednostki - według kryteriów podanych w § 4 pkt. 2 Regulaminu, należy kierować na adres Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, powiatu, w którym znajduje się dana gmina, w terminie do dnia 30 marca 2012 r.
 5. Etap I Konkursu rozstrzygany jest przez Powiatowe Komisje Konkursowe, które powoływane są przez Prezydium ZOP ZOSP RP w poszczególnych powiatach.
 6. Powiatowe Komisje Konkursowe w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 r. dokonują wyboru jednej OSP spośród wszystkich jednostek zgłoszonych przez gminy w danym powiecie, na podstawie kryteriów ocen wymienionych w § 4 pkt. 2 Regulaminu.
 7. Zgłoszenie OSP, wybranej przez Powiatową Komisję Konkursową, zawierające: nazwę jednostki OSP, informację o obszarze działania jednostki oraz uzasadnienie wskazania jednostki - według kryteriów podanych w § 4 pkt. 2 Regulaminu, przekazywane jest do Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie niezwłocznie po dokonaniu wyboru, jednak nie później niż do dnia 20 kwietnia 2012 r.  
  1. Etap II:
  2. Wyboru najlepszej jednostki OSP Województwa Małopolskiego, spośród nadesłanych przez Powiatowe Komisje Konkursowe zgłoszeń, dokona - powołana przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
   w Krakowie - Regionalna Komisja Konkursowa w składzie: Prezes Zarządu OW ZOSP RP, Wiceprezesi OW ZOSP RP oraz Marszałek Województwa Małopolskiego lub upoważniony przedstawiciel Województwa.
  3. Wybór Laureata Konkursu nastąpi na podstawie kryteriów ocen wymienionych
   w § 4 pkt. 2 Regulaminu.
  4. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wręczeniem symbolicznego czeku nastąpi na uroczystej gali.
  5. Wyniki Konkursu zostaną umieszczona na stronie internetowej OW ZOSP RP www.zosprp.malopolska.pl oraz na stronie Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl.

§ 6

Laureaci Konkursu na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego” nie mogą uczestniczyć w Konkursie przez pięć lat od otrzymania tytułu Laureata.

§ 7. 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
  w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator Konkursu.