Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411178 osób.

2015-03-17 - Konkurs rysunkowy dla Klas IV-V

REGULAMIN

Powiatowego Konkursu Rysunkowego

Pod hasłem:

,, Nie wypalaj suchych traw ,,

 

Cel konkursu:

1.  Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży kl. IV i V szkół podstawowych ochroną przeciwpożarową, tradycją i pracą strażaków w swoich środowiskach.

2.   Nauczanie młodzieży szkolnej zasad postępowania na wypadek powstania pożaru.

3.   Pokazanie młodzieży jak wygląda sprzęt gaśniczy oraz jego zastosowanie

4.  W środowisku zamieszkania daję się szanse kontaktu ze sztuka nieprofesjonalną poprzez prezentacje prac w placówkach oświaty, domach kultury i strażach pożarnych.

5.   Sprzyja ona także rozwojowi zainteresowań plastycznych.

Tematyka konkursu:

1.  Tematyka konkursu obejmuje udział młodzieży szkolnej w zapoznaniu z podstawowymi przepisami przeciwpożarowymi.

2.  Zapoznanie młodzieży z przepisami Ochrony Środowiska Naturalnego.

3.  Zapoznanie  młodzieży ze statystyka pożarową.

Organizatorzy konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie przy wsparciu Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie i Starostwa Powiatowego w Tarnowie /szczebel powiatowy/

2. Organizatorem konkursu  na etapie gminnym  jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w swoich gminach przy wsparciu własnymi środkami i komisji Rady Gminy lub sponsorów.

3. Organizatorem konkursu na etapie szkolnym są jednostki OSP Na swoim terenie przy wsparciu Dyrekcji szkoły ze środków działu kultury i sponsorów.

Warunki uczestnictwa:

Udział w konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci z klas IV i V szkół podstawowych.

Przedmiotem konkursu jest praca w dziedzinie malarstwa lub grafiki.

Konkurs prowadzony jest w dwóch grupach wiekowych,

I grupa klasy IV szkoły podstawowej

II grupa klasy V szkoły podstawowej

Każdy autor może przedstawić tylko jedną prace .

Jednostka OSP przesyła do Zarządu Gminnego z danej szkoły dwie  najlepsze prace z każdej z grup.

Zarząd Gminny przesyła do Zarządu powiatowego Dwie najlepsze prace z każdej z grup.

Wszystkie prace niezależnie od etapu powinny być wyposażone w kartę informacyjno- zgłoszeniową, która  powinna być wypełniona czytelnie oraz zaopatrzona w pieczątkę OSP lub Zarządu Gminnego OSP w zależności od etapu konkursu.

Rysunek wykonany w formacie A-3

Hasło konkursu ma odzwierciedlać rysunek.

Na pracy zabrania się korzystania z technik kopiowania i naklejania

Prace należy wykonać korzystając z farb, flamastrów, kredek.

Zabrania sie korzystania z grafiki komputerowej zarówno na rysunkach jak i w opisie.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich              w celach propagandowych.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem.

Komisja Konkursowa

Komisja konkursowa powoływana jest przez komitet organizacyjny eliminacji danego szczebla.

W skład jury w miarę możliwości powinni wejść:

Nauczyciele plastyki pracujący a dziećmi i młodzieżą, osoby zawiązane ze sztuk, samorządowi pracownicy gmin, pracownicy domów kultury, przedstawiciele OSP.

 Jury wybiera z pośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza

Decyzje Jury są ostateczne i nie podważalne.

 

TERMINY:

Przeprowadzenie Eliminacji Szkolnych i Gminnych do dnia : 17 kwietnia 2015r.

Przekazanie dokumentacji do  ZOP ZOSP RP do dnia : 24 kwietnia 2015r.

Eliminacje Powiatowe w dniu:   9 maja 2015r.

 

 


KARTA INFORMACYJNO-ZGŁOSZENIOWA

 

Pracy zgłoszonej w grupie.........................................................

Powiatowego Konkursu Rysunkowego Pod Hasłem:

 

,, Nie wypalaj suchych traw ,,

rok szkolny........................................................

 

Imię i Nazwisko AUTORA:.......................................................................................................

Data i miejsce urodzenia:...........................................................................................................

Adres zamieszkania:...................................................................................................................

 

Imię i Nazwisko Nauczyciela/ Opiekuna:..................................................................................

Adres  szkoły:..............................................................................................................................

Telefon:..........................................................

 

HASŁO PRACY:........................................................................................................................

TECHNIKA:...............................................................................................................................

DATA POWSTANIA PRACY:.................................................................................................

 

Korespondencje proszę kierować do:                                        Podpisy Komisji:

Do miejsca zamieszkania.                                                        1)......................................................

Do szkoły.                                                                               2)......................................................

                                                                                             3)......................................................

                                                                                             4)......................................................

                                                                                             5)......................................................

 

 

 

 

............................................. dnia .................................