Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411308 osób.

2015-03-17 - Konkurs rysunkowy dla Klas I-III

REGULAMIN

Powiatowego Konkursu Rysunkowego.

POD HASŁEM :

"KIEDY DZWONIE PO STRAZ POŻARNĄ"

 

 

Cel Konkursu:

Celem konkursu jest edukacja dzieci w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie  wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Zadaniem konkursu jest wyrobienie skutecznych sposobów reakcji w czasie pożarów, lub innych zagrożeń występujących w szkole, domu, na ulicy czy nad wodą.

Konkurs ma kształtować właściwe zachowania w obliczu zagrożenia a także postawę obywatelską.

W środowisku zamieszkania daję się szanse kontaktu ze sztuka nieprofesjonalną poprzez prezentacje prac w placówkach oświaty, domach kultury i strażach pożarnych.

Sprzyja ona także rozwojowi zainteresowań plastycznych.

Organizatorzy konkursu:

1   Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie przy wsparciu Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie i Starostwa Powiatowego w Tarnowie /szczebel powiatowy/

2    Organizatorem konkursu  na etapie gminnym  jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w swoich gminach przy wsparciu własnymi środkami i komisji Rady Gminy lub sponsorów.

3.   Organizatorem konkursu na etapie szkolnym są jednostki OSP Na swoim terenie przy wsparciu Dyrekcji szkoły ze środków działu kultury i sponsorów.

 

Warunki uczestnictwa:

Udział w konkursie mogą brać wyłącznie dzieci z klas I, II, III  szkół podstawowych.

Przedmiotem konkursu jest praca w dziedzinie malarstwa lub rysunku

Konkurs prowadzony jest w trzech  grupach wiekowych,

I grupa klasy I szkoły podstawowej

II grupa klasy II szkoły podstawowej

III grupa klasy III szkoły podstawowej

Każdy autor może przedstawić tylko jedną prace .

Jednostka OSP przesyła do Zarządu Gminnego z danej szkoły dwie  najlepsze prace z każdej z grup.

Zarząd Gminny przesyła do Zarządu powiatowego Dwie najlepsze prace z każdej z grup.

Wszystkie prace niezależnie od etapu powinny być wyposażone w kartę informacyjno- zgłoszeniową, która  powinna być wypełniona czytelnie oraz zaopatrzona w pieczątkę OSP lub Zarządu Gminnego OSP w zależności od etapu konkursu.

Rysunek wykonany w formacie A-3

Hasło konkursu ma odzwierciedlać rysunek.

Na pracy zabrania się korzystania z technik kopiowania i naklejania.

Prace należy wykonać korzystając z farb, flamastrów, kredek.

Zabrania sie korzystania z grafiki komputerowej zarówno na rysunkach jak i w opisie.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich w celach propagandowych.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem.

Komisja Konkursowa

Komisja konkursowa powoływana jest przez komitet organizacyjny eliminacji danego szczebla.

W skład jury w miarę możliwości powinni wejść:

Nauczyciele plastyki pracujący a dziećmi i młodzieżą, osoby zawiązane ze sztuk, samorządowi pracownicy gmin, pracownicy domów kultury, przedstawiciele OSP.

 Jury wybiera z pośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza

Decyzje Jury są ostateczne i nie podważalne.

 

TERMINY:

Przeprowadzenie Eliminacji Szkolnych i Gminnych do dnia : 17 kwietnia 2015r.

Przekazanie dokumentacji do  ZOP ZOSP RP do dnia : 24 kwietnia 2015r.

Eliminacje Powiatowe w dniu:   8 maja 2015r.

 

 

KARTA INFORMACYJNO-ZGŁOSZENIOWA

 

Pracy zgłoszonej w grupie.........................................................

Powiatowego Konkursu Rysunkowego Pod Hasłem:

 

"KIEDY DZWONIE PO STRAZ POŻARNĄ"

rok szkolny........................................................

 

Imię i Nazwisko AUTORA:.......................................................................................................

Data i miejsce urodzenia:...........................................................................................................

Adres zamieszkania:...................................................................................................................

 

Imię i Nazwisko Nauczyciela/ Opiekuna:..................................................................................

Adres  szkoły:..............................................................................................................................

Telefon:..........................................................

 

HASŁO PRACY:........................................................................................................................

TECHNIKA:...............................................................................................................................

DATA POWSTANIA PRACY:.................................................................................................

 

Korespondencje proszę kierować do:                                        Podpisy Komisji:

Do miejsca zamieszkania.                                                    1)......................................................

Do szkoły.                                                                            2)......................................................

                                                                                             3)......................................................

                                                                                             4)......................................................

                                                                                             5)......................................................

 

 

 

 

............................................. dnia .................................