Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 2814526 osób.

2020-03-02 - Dofinansowanie dla OSP

Pismo=>

Wniosek=>

Wyjaśnienia w zakresie udzielania z budżetu powiatu dotacji
jednostkom ochotniczych straży pożarnych

 

I. Przeznaczenie dotacji:

1. Dotacja przyznana z budżetu powiatu jednostce OSP może być przeznaczona wyłącznie na       zapewnienie gotowości bojowej, a więc:

a) zakup umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników,

b|) zakup i modernizację środków łączności,

c) zakup sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,

d) zakup oraz remont pojazdów ratowniczo-gaśniczych a także ich doposażenie
w niezbędny sprzęt,

e) remont pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów.

2. Dotacji nie można przeznaczyć:

a) na zakup mundurów wyjściowych oraz koszul, czapek, sznurów, pagonów,

b) zakup lub remont instrumentów w orkiestrach prowadzonych przez jednostki,

c) remont pomieszczeń, które będą przeznaczone na inne cele niż w pkt I. ust.1 lit e.

II. Złożenie wniosku:

1. Wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są upoważnione reprezentowania jednostki.

2. Wniosek o udzielenie dotacji przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Tarnowie musi zostać zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. W związku z tym zasadnym jest aby przed złożeniem wniosku uzgodnić w Komendzie Miejskiej PSP sposób wykorzystania środków finansowych, które jednostka OSP zamierza pozyskać z budżetu powiatu.

II. Zmiana wniosku

Jeżeli po otrzymaniu informacji o przyznanej kwocie dotacji i jeszcze przed podpisaniem umowy jednostka zamierza zmienić przeznaczenie środków finansowych i wykorzystać je na cele inne niż zapisano we wniosku, osoby upoważnione do reprezentowania jednostki mogą zmienić treść wniosku i zmiana ta musi być zaopiniowana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

III. Podpisanie umowy

1. Jedyną prawnie dopuszczalną możliwością przekazania dotacji celowej przez powiat jednostce OSP jest umowa dotacji.

2. Umowa o udzielenie dotacji może być podpisana tylko i wyłącznie przez osoby, które zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym są upoważnione reprezentowania jednostki.

3. Zawiadomienie o przyznanej kwocie dotacji nie równoznaczne z tym, że jednostka OSP może już wydatkować przyznaną kwotę, nawet jeżeli ma swoje środki w tej samej wysokości. Najpierw musi być podpisana umowa, później przekazanie środków finansowych jednostce. Dopiero wówczas jednostka może realizować dotację.

IV. Zmiana umowy

Jeżeli po podpisaniu umowy jednostka zamierza zmienić przeznaczenie kwoty utrzymanej dotacji, osoby upoważnione do reprezentowania jednostki muszą zwrócić się z pisemną prośbą do Starosty Tarnowskiego o aneksowanie umowy podając jej numer. W piśmie tym musi być uzasadnienie proponowanej zmiany i opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Podpisanie aneksu do umowy umożliwi zmianę przeznaczenia kwoty dotacji przez jednostkę OSP.

Informacji na temat dotacji dla OSP udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Tarnowie; tel. 14 688-33-30, 14 688-33-33.